Adjektiv: Presens particip
Adjectives: The present participle
Adjektiivi: Preesensin partisiipi

 • 1
  Man kan bilda
  adjektiv
  av
  verb
  . Sådana adjektiv kallas particip.
  Adjectives
  that are created from
  verbs
  are called participles.
  Adjektiivin
  voi muodostaa
  verbistä
  Tällaisia adjektiiveja kutsutaan partisiipeiksi.
  Ex.
  Av verbet "måla" kan man bilda adjektiven "målande" och "målad".
  2
  "Målande" är ett presens particip. För "målad", se Perfekt particip
  "Målande" is the present participle. For "målad", see The perfect participle
  "Målande" on preesensin partisiipi. Sana ”målade”, katso Preesensin partisiipi
 • 3
  Man bildar presens particip genom att lägga ändelsen -ande till verbets
  imperativform
  .
  Create the present participle by adding the ending -ande to
  the imperative
  of the verb.
  Preesensin partisiipi muodostetaan lisäämällä pääte -ande
  verbin imperatiivimuotoon
  . of the verb.
  Ex.
  springande
 • 4
  Verb som tillhör
  grupp 1
  tappar a före -ande.
  Verbs that belong to
  group 1
  lose the "a" before -ande.
  Verbi joka kuuluu
  ryhmään 1
  menettää a-kirjaimen ennen -ande-päätettä.
  Ex.
  arbetande
 • 5
  Verb som slutar på lång
  vokal
  i imperativ får ändelsen -ende istället för -ande.
  Verbs that end with a long
  vowel
  in the imperative get the ending -ende instead of -ande.
  Verbi joka päättyy pitkään
  vokaaliin
  imperatiivissa saa päätteen -ende päätteen -ande sijaan.
  Ex.
  gående
 • 6
  När man bildar presens particip av
  partikelverb
  sätter man partikeln först i ordet. Participet är bara ett ord.
  When you create the present participle of a
  phrasal verb
  the particle should be placed first in the word. The participle is only one word.
  Kun preesensin partisiipi muodostetaan
  partikkeliverbistä
  laitetaan partikkeli sanassa ensimmäiseksi. Partisiipi on vain yksi sana.
  Ex.
  Hon kom utspringande på gatan.
       Jfr: Jag såg henne springa ut på gatan.
 • 7
  Använd presens particip som adjektiv för att beskriva en egenskap som någon/något har just nu.
  Use the present participle as an adjective, to describe a quality that someone/something has right now.
  Käytä preesensin partisiipia kuten adjektiivia kuvaillaksesi ominaisuutta joka jollakin on has juuri nyt.
 • 8
  Istället för presens particip kan man använda en relativ bisats.
  Instead of the present participle you may use a relative subordinate clause.
  Preesensin partisiipin sijasta voi käyttää relatiivista sivulausetta.
  Ex.
  ett lekande barn = ett barn som leker
 • 9
  Presens particip kan också användas som
  substantiv
  eller adverb.
  The present participle may also be used as a
  noun
  or an adverb.
  Preesensin partisiipia voidaan käyttää myös
  substantiivina
  tai adverbinä.
  Ex.
  På trottoaren fanns många gående.
  Han talar svenska flytande.
 • 10
  Man kan också bilda adjektiv med hjälp av prefix och suffix. Dessutom finns det sammansatta adjektiv.
  Adjectives can also be created with the help of a prefix or a suffix. Furthermore there are  compound adjectives.
  Adjektiivi voidaan muodostaa myös prefiksin ja suffiksin avulla. Lisäksi on olemassa yhdistettyjä adjektiiveja.