Prepositioner: Definition
Prepositions: Definition
Prepositiot: Määritelmä

 • 1
  En preposition berättar om förhållandet mellan huvudordet och resten av satsen. Det är ordet som kommer efter prepositionen som kallas för prepositionens huvudord.
  A preposition tells about the relationship between the main word and the rest of the clause. The word that comes after a preposition is called the main word of the preposition.
  Prepositio kertoo pääsanan ja muun lauseen. välisestä suhteesta. Sitä on sanaa joka tulee preposition jälkeen kutsutaan preposition pääsanaksi.
  Ex.
  Jag ska åka till Stockholm snart.
  Jag ska åka från Stockholm snart.
  2
  "Till" och "från" är prepositioner som betecknar förhållandet mellan "Jag ska åka" och "Stockholm". "Stockholm" är prepositionens huvudord.
  "Till" and "från" are prepositions that represent the relationship between "Jag ska åka" and "Stockholm". "Stockholm" is the main word.
  "Till" and "från" are prepositions that represent the relationship between "Jag ska åka" and "Stockholm". "Stockholm" is the main word.
 • 3
  Prepositioner är oftast korta och obetonade. De böjs aldrig och är vanliga i
  adverbial
  .
  Prepositions are most often short and unaccented. They are never inflected, and they are common in
  adverbials
  .
  Prepositiot ovat useimmiten lyhyitä ja painottomia. Ne eivät koskaan taivu ja ovat tavallisia
  adverbiaaleissa
  .
 • 4
  Prepositioner står framför sitt huvudord.

  Undantag: I
  påståenden
  kan en preposition stå ensam när huvudordet står först i satsen eller har brutits ut, se Prepositionsadverbial och Utbrytning.
  A preposition is placed in front of its main word.

  Exception: in
  statements
  a preposition may be alone when the main word is placed first in the clause or has been broken out, see Preposition adverbials and Break out.
  Prepositiot ovat pääsanansa edellä.

  Poikkeus:
  Väittämissä
  a preposition may be alone when the main word is placed first in the clause or has been broken out, see prepositioadverbiaalit ja katkot.
 • 5
  Några prepositioner består av flera ord.
  Some prepositions are made up of several words.
  Jotkin prepositiot muodostuvat useasta sanasta.
  Ex.
  Tidningen kommer från och med i morgon.
  Jag ringer med anledning av annonsen.


  Lektionen är inställd på grund av sjukdom.
  Jag klarade mig bra tack vare din hjälp.
 • 6
  Prepositionerna "för...sedan" och "för...skull" består av ett ord före huvudordet och ett ord efter det.
  The prepositions "för...sedan" and "för...skull" are made up of one word before the main word and a word after it.
  Prepositiot "för...sedan" ja "för...skull" muodostuvat yhdestä sanasta ennen pääsanaa ja toisesta sen jälkeen.
  Ex.
  Han kom hem för en vecka sedan.
  Du behöver inte komma hit för min skull.
 • 7
  Fyra prepositioner har två former. De är "bland/ibland", "från/ifrån", "mellan/emellan" och "mot/emot". Använder den form som du tycker är lättast att säga tillsammans med de andra orden i satsen.
  Four prepositions have two forms. They are "bland/ibland", "från/ifrån", "mellan/emellan" and "mot/emot". Use the variant you find most easy to say together with the other words of the clause.
  Neljällä prepositiolla on kaksi muotoa. Ne ovat "bland/ibland", "från/ifrån", "mellan/emellan" ja "mot/emot". Käytä sitä muotoa joka on mielestäsi helpointa sanoa yhdessä lauseen muiden sanojen kanssa.
 • 8
  Pronomen
  som kommer efter en preposition ska ha objektform.
  A
  pronoun
  that comes after a preposition must  have the object form.
  A
  Pronominilla
  joka tulee preposition jälkeen on objektimuoto.
  Ex.
  Ge boken till henne.
  Undantag: Efter prepositionen "utom" har pronomenet subjektform om det syftar på
  subjektet
  i en förklarande sats.
  Exception: after the preposition "utom" the pronoun has the subject form if it is referring to
  the subject
  of an explanatory clause.
  Poikkeus: Preposition ”utan” jälkeen pronominilla on subjektimuoto jos se osoittaa
  subjektiin
  selittävässä lauseessa.
  Ex.
  Alla ville gå hem utom hon.
     (Hon ville inte gå hem.)

  Jfr
  Jag känner alla utom henne.
    (Jag känner inte henne.)
 • 9
  "Än", "som" och "liksom" används ibland som prepositioner och ibland som bisatsord, se Jämförelsebisatser med "än", "som" och "liksom".
  "Än", "som" and "liksom" are sometimes used as a prepositions and sometimes as a subordinate clause openings, see Subordinate comparison clauses with "än", "som" and "liksom".
  Sanoja "Än", "som" ja "liksom" käytetään joskus prepositioina ja joskus sivulausesanoina, katso Vertailusivulauseet sanoilla ”än”, ”som” ja ”liksom”.
 • 10
  "Innan" är egentligen ett bisatsord, men det används ibland som preposition, istället för prepositionen "före".
  "Innan" is actually a subordinate clause opening, but it is sometimes used as a preposition, instead of the preposition "före".
  "Innan" on oikeastaan sivulausesana, mutta sitä käytetään joskus prepositiona, "före" preposition sijasta.
  Ex.
  Han kommer nog innan kvällen. = Han kommer nog före kvällen.